Nedan listas alla utgåvor av ATIVA-Mätdon 6.0 som har lanserats av ATIVA Development AB. Alla kontaktpersoner ska ha fått en nedladdningslänk till den senaste utgåvan via e-post. Om du har en tidigare version av ATIVA-Mätdon 6.0 än den som visas här rekommenderar vi att uppgradera till senaste versionen. Har du inte tillgång till senaste installationen så prata med er ansvariga kontaktperson. Det går även bra att kontakta oss för att få tillgång till senaste utgåvan.

För att se vilken version som används så välj Om ATIVA-Mätdon under hjälpmenyn.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Release, version 6.0.11)

NY FUNKTIONALITET

 • Det går nu att döpa om rubriken på kalibrerings-rapporter. Detta är för att upprätthålla vissa standarders krav på rubriksättning.

ÖVRIGT

 • Uppdaterad hjälpfil.
 • ATIVA-Mätdon 6.0 är nu certifierat av DigiCert Inc. Certifikatet är av typen EV Code Sign och är den allra högsta nivån av certifikat. Med detta så får nu ATIVA Development AB signera kompilerad kod och kunder kan nu fullt ut lita på att ATIVA-Mätdon har en säker, certifierad och signerad kodbas.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Release, version 6.0.10)

FÖRBÄTTRINGAR

Databasen kan i vissa sällsynta fall sätta sig i skyddsläge. Skyddsläge är en säkerhetsfunktion som automatiskt aktiveras om det finns risk för felskrivning. Skyddsläge kan triggas när flera skrivningar köas mot databasen men pga. nedan listade problem inte blir färdig med sina skrivningar.

 • Strömavbrott
 • Dator krasch
 • Dålig prestanda på nätverket, överbelastning etc.
 • Tappad nätverkskontakt mot databasen
 • Felinstallation av databasen. Databasen ligger på en replikerbar/synkad filarea

För att stänga av skyddsläget i databasen så blev man tvungen att skicka in databasen till oss på ATIVA Development där vi indexerade om databasen och låste upp skyddsläget. I denna version är nu ett verktyg inbyggt som automatiskt indexerar om och låser upp skyddsläget om det skulle ha blivit aktiverat.

ATIVA-Mätdon 6.0 (HotFix release, version 6.0.09)

RÄTTADE FEL

 • Kalibreringsmallar. Det gick att skriva in längre textsträngar än vad som accepteras av databasen. Detta medförde att för långa texter i rubriker och nominellt värde raderades när mallen sparades. En spärr är nu införd så det inte går att skriva in längre texter.
 • Kalibrering. Uppmätt värde gick att skriva längre än vad som accepteras av databasen. Vid sparande av utförd kalibrering så togs alla inmatade värden bort. Kalibreringen sparades ändå och nästa kalibrering beräknades som vanligt men utan att spara några mätvärden. En spärr är nu insatt så det inte går att skriva in för långa mätvärden.
 • Ackrediterad kalibrering. Längre texter än 255 tecken gick att skriva in i fälten, detta medförde error vid sparning. En spärr är nu insatt så det inte går att skriva in för långa texter.

SYSTEM

 • Stöd för Windows 10 version 20H2
 • MSVS uppgraderat till 15.9.35

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.08)

NY FUNKTIONALITET

 • ATIVA-Mätdon får nu stöd för digitalt signerade kalibreringsbevis som kan utfärdas av ackrediterade laboratorier, som jobbar efter laboratoriestandarden ISO/IEC 17025. Alla nödvändiga data insamlas och presenteras på en rapport. Rapporten lämnas sedan ut till uppdragsgivaren, digitalt eller som utskrift, efter utförd ackrediterad kalibrering.

Digital signatur

Mätdata

 • Ankomst-registrering är infört. Objekt som lämnas in för kalibrering, registreras med datum, mottagare och skick på objektet. Med denna nya funktion vet man att objektet är inlämnat och tillgängligt för kalibrering.

 • Handscanner. Det går att ankomstregistrera ett streckkodsmärkt objekt med hjälp av handscanner.
 • Snabbkommando Ctrl +R, Ankomstregistrerar ett objekt.
 • Tvingande ankomstregistrering, funktionen aktiveras från systemadministrationen, är den aktiv så krävs en ankomstregistrering innan en ny kalibrering får startas.
 • Kalibreringsrapporter har fått nya fält där ankomstregistrerad information visas. Om ingen ankomstregistrering är utförd så döljs dessa fält i rapporten.
 • Nya kolumner i Mätdon lista, ”Kund”, ”Ankomst registrerat datum” och ”Ankomst registrerad av”.
 • Nya kolumner i utförda kalibreringar, ”Ankomst registrerat datum”, ”Ankomst registrerad av”, och ”Skick”.
 • Geografiska platser får en ny tillhörighet- ”Kund”. Denna tillhörighet kopplar sen mot ett nytt kund-fält på registret mätdon. Detta fält är till för er som kalibrerar på uppdrag av andra företag.
 • Geografiska platser får även två nya fält ”Allmän epost” och ”Webbadress”. Båda fälten har snabbknappar för att direkt kunna starta epostklienten och sin webbläsare.

 • Nya snabbfilter, Ankomst registrerad och Kalibrerat. Ankomst registrerad visar alla objekt som är tillgängliga för kalibrering. Kalibrerat har flera undermenyer och visar utförda kalibreringar, Kalibrerat-> I dag, -> I går, -> Senaste 7 dagarna, -> senaste 30 dagarna, -> Denna månad.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Kalibreringsrapporter, Fältet Extern fil döljs om ingen fil är angiven.
 • Sökfilter (egna val), Filtereditorn sparar nu senaste fönsterposition och storlek istället för att alltid starta i mitten av skärmen.
 • Teknisk förbättring. Stödet för högupplösta skärmar där skärmskalning är inställd på mer än 100% är nu förbättrat och fungerar nu även på flera skärmar där varje skärm har olika skalning.

RÄTTADE FEL

 • Det gick inte att fritextsöka efter ord eller fraser som innehöll Å, Ä och Ö på fältet Noteringar med filtereditorn.
 • Det kunde under vissa förutsättningar bli fel i en användares inställningsfil med följd att denna användare inte kunde starta applikationen. I denna version så är det infört en kontroll av skrivna inställningsfiler. Om applikationen känner av att det är något fel i inställningsfilen så kommer den automatiskt att skapa en ny till den användaren.

ÖVRIGT

 • Alla rapporter, sökeditorn, kolumnhantering med bredder, sortering och positioner i alla listor är uppdaterade så de passar med ovan angivna nya fält.
 • Databasen och dess inställningsfiler uppdateras automatiskt vid första start av den nya versionen.
 • Uppdaterade hjälpfiler.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.07)

NY FUNKTIONALITET

 • Sökfilter (egna val). Sök med semikolon-separerade strängar och lägg till flera sökobjekt per fält.
 • Sökfilter (egna val). Nya villkor ”Har värde” och ”Inget värde”
 • Sökfilter (egna val). Starta en sökning genom att trycka Enter på tangentbordet.
 • Sökfilter (egna val) kan nu stängas med Esc.
 • Sökfilter (egna val). Knappen ”lägg till / Ändra” är borttagen. Nu sätts villkoren och söktexten direkt vid inmatning, detta ger en mycket smidigare sökhantering.
 • Sökfilter (egna val) visas nu alltid i knappraden när något av mätdon post eller listläge är aktivt.
 • Snabbkommandona ”Ctrl + N (ny post)” och ”Ctrl + S (spara post)” går nu att använda i alla register.
 • Om en kalibrering utförs där kopplad mall har ”Ärv noteringar” påslaget så kommer detta att påvisas nere vid noteringsfältet när man startar en ny kalibrering.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Noteringsfältet på kalibreringar är flyttad till första fliken (Mätdata) för bättre översikt, speciellt i de fall då kalibreringen är inställd på att ärva noteringar.

RÄTTADE FEL

 • Menyn som visades vid högerklick i noteringsfältet på register Mätdon visade Svenska alternativ i Engelsk installation.
 • Problemet med felaktiga radbrytningar i rapporter (noteringsfälten) är åtgärdat.

SYSTEM

 • .NET Framework är uppdaterat till version 4.8

ÖVRIGT

 • Uppdaterade hjälpfiler.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.06)

NY FUNKTIONALITET

 • Meddelande om att ”viktig data” håller på att förändras infört vid klick på + knappen vid grupp. Gäller befintliga poster, ej nya eller kopierade.
 • Nytt snabbkommando ”CTRL + Q” sätter objekt till ”Under kalibrering” utan att visa protokollet.
 • En ny knapp på Sökeditorn ”Rensa sökfält”. Vid klick så rensas alla inmatade sökbegrepp för aktuellt filter.
 • Geografiska platser är omgjort så ett sökbegrepp ’(extern)’ läggs till som suffix på benämning när extern geografisk plats kryssas. Denna ändelse kan sen användas i filtersökning. * (se not.)
 • Nytt fält ”Återlämnas senast” på snabbutlåning och postläge.
 • Nytt sökfilter under utlåning ”Ej återlämnat i tid” Denna söker på utlånade där datum för återlämning är överskriden.
 • Om det finns schemalagda utlåningar så påpekas detta med ett meddelande innan man får göra en ny utlåning.
 • Ny undermeny vid utlåningsmenyn på post och listläge ”Schemalägg utlåning”. Alternativet startar en ny post med Schemaläggning ikryssat default.
 • Ny ikon på postläge mätdon ”Schemalagd”. Denna visas på samma sätt som när objektet är utlånat.
 • Det går att klicka på utlånat och schemalagt ikonerna för att aktivera utlåningsloggen.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Postregister för instruktioner och kalibreringsmallar har fått ny fältordning till ”Upprättat av, granskat av och fastställd av”. Flödet blir mer naturligt på detta sätt.
 • Alla rapporter är justerade så att ingen har någon förvald printer. Vissa postrapporter kunde visas fel om avvikande printrar var valda som default. Tex. printern OneNote.
 • Ärv noteringar på kalibreringsmallar är omgjord så att istället för mallens noteringar så ärvs föregående kalibrerings notering. Om ett objekt kalibreras för första gången så ärvs mallens notering.
 • Listrapporter för mätdon har fått tre decimaler för mätområde.
 • ’Sökfilter (Ej sparbar)’ är omdöpt till ’Autosparat sökfilter’. Detta filter sparas nu automatiskt för att alltid kunna återställa senaste sökningen (gäller bara detta filter). Denna automatiskt sparade sökning listas även under egna filter. Övriga egna filter 1-5 fungerar som vanligt.
 • Beskrivning av tangentkombinationen för snabbkommandon är tillagt på menyer.
 • Spara kalibrering sätter nu personen som sparade kalibreringen sist som utförare. Undantag är om kalibreraren har gjort ett aktivt val att byta person med + knappen.
 • Omgjort på utlåning så det inte går att byta status på ett redan utlånat objekt.
 • Filtypen PNG är insatt som val för gruppbilder.
 • Gruppbild har fått inre marginaler.

RÄTTADE FEL

 • Det gick att starta kalibrering med snabbkommando ”CTRL+K” även om inte rättigheterna fanns för att få kalibrera.

SYSTEM

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.15.

ÖVRIGT

 • Uppdaterade hjälpfiler.

NOTERINGAR

* Redan ikryssade ”Extern” på Geografiska platser måste kryssas om och sparas för att ändelsen ska skrivas dit. Inställningen för att bara medge en tillhörighet är omgjord så att ”Externt kryss” undantages.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.05)

NY FUNKTIONALITET

 • Full DPI skalning är infört *

SYSTEM

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.5.
 • Microsoft .NET Framework är uppgraderad till version 4.7.2.

ÖVRIGT

 • Uppdaterade hjälpfiler.

NOTERINGAR

* DPI skalning innebär att programmet ser lika ut även på skärmar som har väldigt hög upplösning och måste skalas för att skärmbilden ska bli användbar. Detta berör skärmar där skalningen ställs in med mer än 100%. Skärmar som i grundinstallation brukar skalas är t.ex. en laptop 13” – 15” med FHD upplösning (1920×1080), där brukar Windows rekommenderade skalning vara 125%. Andra mer eller mindre vanliga skärmar som skalas är WQHD (2560×1440) eller UHD (3840×2160). Dessa högupplösta skärmar måste (beroende på storlek) skalas och brukar då skalas från 150% – 400%. ATIVA-Mätdon kommer med denna updatering att visas kristallklart och skarpt på högupplösta skärmar.

Uppdateringen är mer av en programteknisk uppdatering än ny funktionalitet för programmet. Det är rekommenderat att uppgradera om ni vet att ni använder högupplösta skärmar där DPI-skalning är aktiverat.

För er som är tekniskt intresserade så kan ni läsa på nedanstående länkar där det ganska komplexa systemet för skärmskalning gås igenom.

https://blogs.technet.microsoft.com/askcore/2015/12/08/display-scaling-in-windows-10/

https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/04/04/high-dpi-scaling-improvements-desktop-applications-windows-10-creators-update/#q8sCwlq6GsXh4QP7.97

https://channel9.msdn.com/Events/Windows/Windows-Developer-Day-Creators-Update/High-DPI-Improvements-for-Desktop-Developers

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.04)

NY FUNKTIONALITET

 • Förklarande ruta över vad varje kryssalternativ för användarkategorier betyder.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Laddningstiderna för rapporter går från att vara snabba till extremt snabba, speciellt när systemet är installerat på applikationsserver (RDS och CITRIX).

RÄTTADE FEL

 • Om en kalibreringsmall hade sträng som värde (tex J/N) och om man under kalibrering med denna mall skrev ett siffervärde så blev denna siffra satt som avvikelse. Detta visade sig efter att man sparat kalibreringen och sen valde att titta på den historiskt. Visades bara i gränssnittet ej i rapporter.
 • Prognoser och utfall kunde under vissa förutsättningar räkna fel när prognosen visades i någon av dagarna 2-9.
 • Om status ändrades och sparades för att sedan direkt klicka på annat mätdon i listläge så ändrades statusen för den nya posten om den skilde sig åt mot den tidigare sparade. Nu flyttas fokus från statusvalen direkt efter en förändring.
 • Knappen visa instruktion släcktes inte när en ny kalibreringsmall skulle skapas.
 • Om en utförd kalibrering med felsymbol för överskridet min/max värde på förutsättningar öppnades historiskt så visades inte felsymbolen för tabellen förutsättningar.
 • Grafiska fel är rättade på register Mätdon lista. Knappar och inmatningsfält bytte plats när scannerfunktionen startades.

SYSTEM

 • MSVS uppgraderat till version 15.9.2.
 • SAP Crystal Reports är uppgraderad till version 13.0.24

ÖVRIGT

 • Uppdaterade hjälpfiler.

ATIVA-Mätdon 6.0 (Patch release, version 6.0.03)

NY FUNKTIONALITET

 • Tendensvärde. Funktionen visar en grafisk kurva där varje punkt motsvarar medelavvikelsen på en kalibrering i procent av tillåtna gränser. Syftet med denna funktion är att få en uppfattning om ett objekts fortsatta utveckling och på så vis kunna få en förvarning om att ett mätdon/objekt börjar bli slitet och om en ev. ersättning/skrotning av objektet ska komma ifråga.

 • Prognoser och utfall är ett nytt planeringsverktyg för att kunna planera företagets arbetsbeläggning gällande kommande kalibreringar och dess kostnader. Verktyget visar även exakta utfall av gjorda kalibreringar och dess faktiska kostnader.

 • Förklarande Inforuta vid fälten Kostnad och Toleransvidd på registret Kalibreringsmallar.
 • Nya snabbfilter för (A) Med pågående kalibrering*, (A) Med godkända kalibreringar*, (A) Med underkända kalibreringar*. *=Se notering längre ned.

 • Rapport kalibreringsprotokoll finns nu med ytterligare ett alternativ där möjlighet ges att skriva ut använd kalibreringsinstruktion i samma rapport.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Fältet Serienummer nollas vid en kopiering då det oftast är ett unikt värde.
 • Färgmärkningen omgjord så att BRUN 0 endast visas när den korrekta statusen ”(E) Kalibreras ej” är vald.
 • Det går inte att ha ett nästa kalibreringsdatum om ett objekt är skrotat.
 • Nydesignad och mer överskådlig meny för Sökfilter.
 • Dialogen spara kalibrering: Fältet för att välja beräkningssätt för nästa kalibreringsdatum blir inaktiverat när ett mätdon med status (A) kalibreras och slutförs, istället kommer en informationsruta om att status (A) inte beräknas.

RÄTTADE FEL

 • Det gick att välja funktionen ”Återta utlånat objekt” trots att den inte var utlånad. Nu inaktiveras funktionen istället.
 • Exception kastades om man klickade på rapport utlåning postläge innan en ny utlåning hade sparats. Nu inaktiveras rapportknappen när man väljer att skapa ny utlåning.
 • Vid ny eller kopierad mätdonspost så rensades inte gränssnittet i händelseloggen.
 • Exception kunde under vissa förutsättningar kastas när man skulle välja databasmapp i ett helt nytt system.

SYSTEM

 • MSVS är uppgraderad till version 15.8.5.
 • Neodynamic Barcode är uppgraderad till Version 11.0.2000.0.

ÖVRIGT

 • Uppdaterade hjälpfiler.

NOTERINGAR

* De nya (A) filtren börjar gälla från det att version 6.0.03 är installerat. Om det finns objekt med Status (A) som har pågående kalibrering så kommer dessa inte att synas i sökfiltret innan de har blivit färdigkalibrerade eller om-sparade med resultat (K).

ATIVA-MÄTDON 6.0 (PATCH RELEASE, VERSION 6.0.02)

Ny funktionalitet

 • Det går nu att lägga till en ny spårbarhet från en kalibrering.
 • Under inställningsmenyn finns ny funktion för att byta eget lösenord.
 • Sökning på Normal (G,X,?,K,U) är infört som Snabbsökning och på Sökfilter (egna val).
 • Det går nu att välja geografisk plats från enkel utlåning.
 • Knapp för att starta editering av Namn och ID nummer på mätdonsregistret infört.
 • Inputbox för egna sökvägar är inlagt på databasväljaren. Nu går det direkt att lägga in UNC sökvägar till omappade enheter eller till andra nätverks-sökvägar.
 • Importera och exportera registernamn och fältrubriker mellan databaser.

Förbättringar

 • Alla plockfält är nu ändrade så att en editering av dessa kommer att navigera till rätt vald rad i plocklistan. Om plockfältet är tomt så ställer programmet listan på första raden. Om det nyligen har skapats en post och fönstret är öppet så kommer listan att välja den nya posten.
 • Om en kalibreringsrapport har mer text i noteringsfältet än vad som får plats på första sidan så flyttades hela textmassan till en ny sida. Nu används sidbrytning istället.
 • Tre decimaler visas nu på mätområde för mätdonsrapporter (postläge).

Rättade fel

 • Den engelska ”kolla efter uppdateringar” länkar nu till rätt språk.
 • Det gick att bädda in objekt (filer, bilder etc) i noteringsfälten. Dessa objekt sparades i databasen och kunde då växa okontrollerat.

System

 • MSVS är uppdaterat till 15.7.4.
 • SAP Crystal Reports är uppdaterat till 13.0.23.
 • Neodynamic Barcode är uppdaterad till version 10.0.218.508.

Övrigt

 • Kontroll inlagd för framtida uppgraderingar. Klienten kommer inte att kunna startas om databasversionen inte matchar klientversionen.
 • Uppdaterade hjälpfiler.

ATIVA-MÄTDON 6.0 (PATCH RELEASE, VERSION 6.0.01)

Ny funktionalitet

 • Applikationen är fullt översatt och finns nu även som engelsk version. Kräver en separat installation.

Förbättringar

 • (?) Kalibreras denna månad är nu införd som val vid sökfilter (egna val).
 • Dialogen för spara kalibreringar har fått en ”Controlbox” för att kunna stänga med fönsterkryss. Dialogen är även upplåst så det går att justera höjd och bredd.

Rättade fel

 • Systemet gav exception vid stängning med krysset om sökeditorn var öppen.
 • Systemet gav exception vid sparning av en duplicerad mätdonspost om det fanns en grupp som saknade kalibreringsmall.
 • Systemet felade med uppdatering av statuskoder vid start. Det kunde bli fel om annan datumformatering än åååå/mm/dd var vald och mätdon sattes till (X) Ej kalibrerat i tid.

ATIVA-MÄTDON 6.0 (FINAL RELEASE, VERSION 6.0.00)

Ny funktionalitet

 • Nytt alternativ för att spara kalibreringar. Det går nu att spara en kalibrering som sätter nästa kalibreringsdatum till den sista i aktuell månad. Den går även att välja som förval på systemadministrationen.
 • Alla postfönster har fått en snabbsökningsruta.
 • Streckkodskontrollen uppgraderad och ”Trial” är borta.
 • Verktyg för sökning av gjorda kalibreringar med en angiven spårbarhet.

Förbättringar

 • Det går nu att exportera rapporter utan angiven logotyp.

Övrigt

 • Hjälpfilen uppdaterad.